Medyczne i społeczne konsekwencje projektu ludzkiego genomu ad 8

Jednak strategie te nie są tak łatwe do zastosowania w przypadku wielu wariantów o małym stopniu penetracji, które w sumie stanowią większy odsetek chorób. Identyfikacja słabo penetrantowych alleli, które przyczyniają się do powszechnych zaburzeń, wymaga nowych i mocniejszych podejść. Aby wspomóc te wysiłki, Human Genome Project rozpoczyna nowe badania nad zmiennością genetyczną w populacji ludzkiej, aby zapewnić gęstą mapę wspólnych wariantów DNA. Warianty sekwencji DNA obejmują insercje i delecje nukleotydów, różnice w liczbie kopii powtarzanych sekwencji i polimorfizmy pojedynczych nukleotydów lub SNP (wymawiane snips ), które występują najczęściej w ludzkim genomie. Około na każde 300 do 500 zasad w ludzkim DNA może być SNP.
SNP można wykorzystywać jako markery w analizie powiązań całego genomu rodzin z dotkniętymi chorobą członkami, a także w badaniach asocjacyjnych osób w populacji. Badania asocjacyjne mogą bezpośrednio testować wariant o potencjalnym znaczeniu funkcjonalnym lub mogą wykorzystywać zjawisko nierównowagi powiązania – w którym marker i gen są dziedziczone razem – w celu odwzorowania wariantów genów związanych z chorobą. Ponieważ gatunek ludzki składa się ze stosunkowo niewielu pokoleń, zdarzenia rekombinacji nie zakłóciły równowagi sprzężeń na odległościach od 3000 do 100 000 zasad w większości populacji. W związku z tym badania asocjacyjne postrzegają duże populacje ludzkie jako rodziny ewolucyjne i nie polegają na badaniach rodzin jądrowych w zakresie mapowania genów.26,27
Niektóre SNP mogą przyczyniać się bezpośrednio do fenotypu lub fenotypu choroby poprzez zmianę funkcji. Chociaż większość SNP znajduje się poza sekwencjami kodującymi białko, te w obrębie sekwencji kodujących, zwane cSNP, są szczególnie interesujące, ponieważ są bardziej prawdopodobne, że wpływają na funkcję genu. Duży, dobrze scharakteryzowany zbiór SNP będzie coraz ważniejszy dla odkrycia zmian sekwencji DNA, które wpływają na funkcję biologiczną. Trwają już prace przy wsparciu NIH w celu opracowania katalogu obejmującego 60 000 lub więcej SNP. Niedawno utworzone konsorcjum farmaceutyczne będzie wspierać produkcję 300 000 więcej, a prace będą prowadzone w publicznie finansowanych centrach genomu i wszystkich danych zdeponowanych w domenie publicznej. Jest to wspaniały przykład partnerstwa publiczno-prywatnego w celu opracowania skutecznego zestawu narzędzi badawczych, z których wszyscy mogą korzystać.
Nowe formy technologii analizy genetycznej i oceny ryzyka
Przejście od genetyki do genomiki oznacza ewolucję od zrozumienia pojedynczych genów i ich indywidualnych funkcji do zrozumienia działań wielu genów i ich kontroli systemów biologicznych. Podczas gdy narzędzia Human Genome Project początkowo prowadziły badania nad pojedynczymi genami, stanowią one obecnie podstawę do analizy ludzkiego organizmu na skalę genową.
Tak zwany układ DNA zapewnia obecnie obiecujące podejście do badań genetycznych w zakresie zmienności genetycznej, 28 wykrywania mutacji heterogenicznych genów, 29 i ekspresji genów30. Wynikiem adaptacji technik hybrydyzacji dot blot, chipy DNA, zwane również mikromacierzami , generalnie składają się z cienkiego kawałka szkła lub krzemu o wielkości znaczka pocztowego, na którym ułożone są nitki syntetycznych kwasów nukleinowych
[przypisy: diltiazem, dekstran, ambrisentan ]
[więcej w: łupież tłusty, ciosmy, malwa czarna ]