Obwód krążenia obwodowego naturalnych naiwnych limfocytów CD4 +

CD4 + CD25 + Tregi odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu peryferyjnej tolerancji przez utrzymywanie w ryzach autoreaktywnych komórek T. Podczas gdy pochodzenie grasicowe Treg CD4 + CD25 +, jako odrębnej linii, zostało wywnioskowane, zrozumienie ich ścieżek rozwojowych pozostaje nieuchwytne. Zarówno u myszy, jak iu ludzi obwodowe populacje Treg CD4 + CD25 + zostały opisane jako złożone z doświadczonych antygenem komórek T, które nie uległy istotnej proliferacji po stymulacji TCR, ale hamują proliferację i funkcje efektorowe CD25. Komórki T. Tutaj pokazujemy, że analiza ekspresji CD25 w krążących limfocytach T CD4 + u ludzi w odniesieniu do ich etapów różnicowania in vivo identyfikuje odrębną podgrupę komórek CD25 + CCR7 + CD62L + CTLA-4 + FOXP3 + zawartych w CD45RA + / RO. frakcja naiwna. Podzbiór, który nazwaliśmy naturalnymi naiwnymi Tregami (NnTregs), jest widoczny u młodych dorosłych i zmniejsza się wraz z wiekiem wraz z całkowitą naiwną populacją CD4 +. NnTreg są anergiczną stymulacją następczą pod nieobecność IL-2 i wywierają ex vivo funkcje supresorów pośredniczone przez komórkę kontaktową. Ponadto proliferują w odpowiedzi na stymulację za pomocą autologicznych APC, co wskazuje na wysokie wzbogacenie w limfocyty T posiadające samoreaktywne TCR. Definicja tego podzbioru ma ważne implikacje dla analizy ludzkich Treg występujących naturalnie i ich ukierunkowania w terapeutycznych interwencjach immunologicznych. Wprowadzenie Jednym z podstawowych warunków optymalnego funkcjonowania naszego układu odpornościowego jest jego zdolność do odróżniania siebie od nie-ja. Osiąga się to głównie poprzez negatywną selekcję autoreaktywnych komórek T w grasicy (1). Ponieważ pewien procent tych komórek ucieka z centralnej tolerancji, istnieją jednak różne mechanizmy tolerancji obwodowej, które utrzymują autoreaktywne komórki T pod kontrolą. Populacja CD4 + Tregs została zidentyfikowana jako kluczowy gracz w utrzymaniu własnej tolerancji. U myszy i ludzi tę populację zdefiniowano przez ocenę ekspresji CD25, łańcucha a receptora IL-2. CD25 ulega jednak ekspresji przez ostatnio aktywowane limfocyty T i dlatego nie może służyć jako marker absolutny dla Treg. Wiele innych cząsteczek, w tym białko 4 związane z CTL (CTLA-4) i produkt genu P3 (FOXP3) z widełkami, scurfin, zostały przedstawione jako eksprymowane in vivo przez Tregi, ale mogą być również eksprymowane przez niektóre CD4 + CD25 . Komórki T po aktywacji (2, 3). Kilka różnych podzbiorów limfocytów T CD4 + o aktywności regulacyjnej zostało opisanych zarówno u myszy, jak iu ludzi. Jednak ich drogi rozwojowe i stopień, w jakim te populacje pokrywają się, pozostają w dużej mierze nieokreślone (4). Jeden podzbiór reprezentowany jest naturalnie występującymi Tregami CD4 +, generowanymi w grasicy, które konstytutywnie eksprymują CD25. Zaproponowano, że wytwarzane przez guzów limfocyty CD4 + CD25 + eksprymują TCR o wysokim powinowactwie specyficzne dla własnych peptydów i podlegają zmodyfikowanemu procesowi selekcji grasicy w porównaniu z konwencjonalnymi limfocytami T CD4 + (5). Inne populacje CD4 + Treg obejmują komórki Th3 wydzielające wysokie poziomy TGF-pi, które można indukować przez doustne podawanie antygenu lub stymulację CD4 + CD25. Komórki T w obecności TGF-pi i komórki T regulatorowe T (Trl) wydzielające IFN-y i IL-10, które można indukować po stymulacji in vitro w obecności egzogennej IL-10 (6-8). Te podzbiory Treg są najprawdopodobniej generowane na obrzeżach, co umożliwia rozwój tolerancji obwodowej na własne antygeny nie wyrażone na odpowiednich poziomach w grasicy. Limfocyty T CD4 + CD25 + zidentyfikowano wśród tymocytów, komórek krwi pępowinowej i krążących komórek T. Wyczerpanie lub zmiana czynnościowa tego podzestawu u normalnych zwierząt prowadzi do rozwoju chorób autoimmunologicznych
[podobne: olx solec kujawski, metatarsalgia, narośl na skórze ]