Długotrwałe leczenie wziewnym budezonidem u osób z łagodną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc cd

We wszystkich wizytach w klinice FEV1 uzyskano 15 minut po inhalacji mg terbutaliny. Skorygowano wartości dla temperatury ciała, ciśnienia otoczenia i nasycenia wodą i porównano z wartościami referencyjnymi Wspólnoty Europejskiej dla Węgla i Stali.11 Badania bezpieczeństwa i analiza surowicy
Podczas każdej wizyty osobnicy byli szczególnie pytani, czy otrzymali diagnozę chorób lub stanów związanych z glukokortykoidami, takich jak nadciśnienie, złamania kości, tylna podtorebna zaćma, miopatia lub cukrzyca w poprzednim okresie. Stwierdzono liczbę siniaków o średnicy powyżej 50 mm po stronie wolej przedramion. Wszystkie inne zdarzenia niepożądane zostały zarejestrowane. Poważne zdarzenia niepożądane to takie, które zostały ocenione przez badaczy jako stanowiące zagrożenie lub utrudnienie dla podmiotu.
Uzyskano boczne RTG klatki piersiowej i lędźwiowej ze standardowymi wartościami odległości i centrowania z odległości do filmu. Filmy zostały przesłane do centralnego ewaluatora, który nie był świadomy otrzymanego leczenia i był analizowany zgodnie ze standardowym skomputeryzowanym protokołem. Obecność lub brak złamań kręgów na linii podstawowej określono przez porównanie stosunku wysokości kręgosłupa linii podstawowej pacjenta z wartościami referencyjnymi. Nowe złamanie zdefiniowano jako zmniejszenie o co najmniej 20 procent, z bezwzględnym spadkiem o co najmniej 4 mm, w wysokości dowolnego trzonu kręgu.13
Mierzyliśmy gęstość mineralną kości kręgosłupa lędźwiowego (L2 do L4), szyjki kości udowej, trójkąta Warda i krętarza za pomocą absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii z densytometrem (model QDR-1000, Hologic, Waltham, Mass. lub model DPX-L, Lunar, Madison, Wis.). Jakość instrumentów została oceniona przed, a następnie co miesiąc podczas badania przez zewnętrzną organizację (Bona Fide, Madison, Wis.).
Podczas randomizacji pobrano próbkę krwi do badania przeciwciał IgE (Phadiatop, Pharmacia & Upjohn, Uppsala, Szwecja).
Analiza statystyczna
Wielkość próby oparto na szacunkowym odchyleniu standardowym średniego nachylenia FEV1 wynoszącego 100 ml na rok, zgodnie z poprzednim badaniem, 14 wskaźnikiem wycofania wynoszącym 40 procent, a mocą 80 procent w celu wykrycia różnicy w odpowiedzi na leczenie 20 ml na rok. Dane dotyczące randomizowanych osobników analizowano na zasadzie zamiaru leczenia. Test t-Studenta wykorzystano do porównania grup terapeutycznych w odniesieniu do normalnie rozłożonych zmiennych, a test sumy rang Wilcoxona zastosowano dla innych zmiennych. Test .2 został użyty do porównania zmiennych kategorycznych. Różnice oceniano za pomocą testów dwustronnych, z poziomem alfa 0,05.
Do oceny seryjnych zmian zmiennych będących przedmiotem zainteresowania w danych podłużnych zastosowano kilka modeli. Po pierwsze, zmienność zmiennych w czasie została zbadana graficznie. Nieważone i ważone indywidualne linie regresji zmiennej zainteresowania w funkcji czasu były wykorzystywane do oszacowania nachylenia dla każdego osobnika. Ważone linie regresji oszacowano za pomocą modelowania efektów liniowych, 15-17 z punktem przecięcia i czasem w modelu, zarówno jako efekty stałe, jak i losowe. Zbocza zostały obliczone dla różnych okresów z warstwowaniem według czynników zakłócających, modyfikatorów efektów lub obu i zostały porównane między grupami terapeutycznymi.
Analiza liniowej regresji liniowej FEV1 względem czasu w grupie budesonidowej z liniowym modelem mieszanych efektów wykazała najlepsze dopasowanie z jednym punktem przerwania po trzech lub sześciu miesiącach leczenia i była dopasowana znacznie lepiej niż model, który zakładał liniowość w całym okresie badania
[patrz też: suprasorb, bisoprolol, Choroba Perthesa ]
[podobne: migotanie przedsionków leczenie, miód rzepakowy właściwości, misy tybetańskie ]