Medyczne i społeczne konsekwencje projektu ludzkiego genomu ad 7

Zmniejszenie ryzyka poprzez wczesne wykrycie i zmiany stylu życia mogą być możliwe w przypadku zaburzeń związanych z mutacjami predysponującymi, takimi jak niektóre nowotwory. Ponieważ terapie opierają się na wiedzy zdobytej na temat molekularnych podstaw choroby, rosnąca liczba chorób, które obecnie są oporne na leczenie, może w przyszłości doprowadzić do medycyny molekularnej. Niedawne odkrycie zmienionego genu (HFE), który prowadzi do dziedzicznej hemochromatozy, 16 powszechnego zaburzenia metabolizmu żelaza, stanowi interesujący przykład możliwości wykorzystania informacji o mutacjach, aby zapobiec fenotypowi choroby u dorosłych. Stan recesywny, dziedziczna hemochromatoza dotyka około na 300 osób pochodzenia północnoeuropejskiego i łatwo można ją leczyć, jeśli zostanie zdiagnozowana wcześniej. Jej główne objawy – marskość wątroby, niewydolność serca, cukrzyca, zapalenie stawów i inne uszkodzenia narządów – nie występują aż do wieku średniego i łatwo można je rozpoznać. Nieleczona choroba powoduje przedwczesną śmierć, ale leczenie przez upuszczenie krwi w celu usunięcia nadmiaru żelaza umożliwia osobom z dziedziczną hemochromatozą normalną długość życia. Pojedyncza substytucja aminokwasu tyrozyny dla cysteiny w kodonie 282 stanowi większość przypadków.17
Na pierwszy rzut oka dziedziczna hemochromatoza wydaje się idealnym celem dla zdrowia publicznego w podejściu do choroby dziedzicznej: zaburzenie jest powszechne, liczba mutacji związanych z chorobą w genie jest niewielka, a skuteczne leczenie może zminimalizować lub wyeliminować skutki choroby. Ale bliższe badanie ujawnia szereg zawiłości, które dotychczas przemawiały przeciwko szybkiemu wprowadzeniu tego testu genetycznego jako narzędzia do zapobiegania chorobom16. Ponieważ penetrance zmienionego genu HFE jest zmniejszone, szczególnie u kobiet, objawy kliniczne mogą mieć które są wykrywalne po ciężkim uszkodzeniu narządu od przeciążenia żelazem. W tej chwili proste wykrycie mutacji nie przewiduje najbardziej prawdopodobnego przebiegu klinicznego. Przed badaniem populacyjnym pod kątem mutacji HFE należy przeprowadzić dalsze badania w celu wyjaśnienia różnic w fenotypie wśród nosicieli mutacji i ściślejszego skorelowania genotypu z wynikami zdrowotnymi.
Implikacje dla badań nad zaburzeniami ogólnymi
Raczej proste reguły mendelowe, które rządzą dziedziczeniem cech choroby, zostały opracowane dla wielu rzadkich zaburzeń, które wynikają z wysoce penetrantowych zmian w pojedynczym genie. Ale drażnienie genetycznych składników tak zwanych złożonych zaburzeń – cukrzycy, chorób serca, najczęstszych nowotworów, chorób autoimmunologicznych i zaburzeń psychicznych – wynikających z wzajemnego oddziaływania środowiska, stylu życia i niewielkich skutków wielu genów, pozostaje nierozwiązywalne zadanie. Większość udanych prób zidentyfikowania genów związanych z powszechnymi chorobami skupiła się na wysoce dziedzicznych podgrupach, w tym genach BRCA1 18 i BRCA219 w raku piersi, genie dla czynnika jądrowego 4. hepatocytów (HNF-4 .) w cukrzycy o dojrzałości młody (MODY) typ 1,20 gen dla glukokinazy (GCK) w MODY typu 2,21 gen dla hepatocytowego czynnika jądrowego 1. (HNF-1.) w MODY typu 3,22 gen dla ludzkiego homologa Mut S 2 (hMSH2 ) 23,24 i gen ludzkiego homologa Mut L (hMLH1) 25 w dziedzicznym niepolipowatym raku okrężnicy i gen .-synukleiny w chorobie Parkinsona.11 Analiza sprzężeń i techniki klonowania pozycyjnego są dobrze dostosowane do odkrywania genów z takimi zaburzeniami. silne wpływy
[hasła pokrewne: Mimośród, amiodaron, bisoprolol ]
[hasła pokrewne: narośl na skórze, nefropatia cukrzycowa, nerwica serca objawy ]