objawy odstawienia alkoholu leczenie

Wyniki tych eksperymentów, zilustrowane na Figurze 7A, ujawniły, że, zgodnie z ich stanem anergicznym ex vivo, Tregi i NnTregs pozostawały stosunkowo oporne na stymulację za pośrednictwem TCR i proliferowały znacznie mniej w porównaniu z liniami komórek T pochodzącymi z CD25. podzestawy. Po stymulacji PMA / jonomycyną linie pochodzące z Treg wytworzyły IFN-y, chociaż na niższych poziomach niż linie pochodzące z CD25. Komórki T. Linie wywodzące się z naiwnej CD25. Komórki T wytwarzały niskie poziomy IFN-y, a linie pochodne NnTreg nie wytwarzały wykrywalnego IFN-y. (Figura 7B). Zgodnie z oczekiwaniami, linie wywodzące się z naiwnej CD25. Komórki T wytwarzały wyższe poziomy IL-2 w porównaniu z liniami pochodzącymi z CD25. Komórki T. Linie pochodzące od Treg wytwarzały mniejsze ilości IL-2 w porównaniu z CD25. Zarówno naiwną, jak i antygenową. linie pochodne, a linie pochodne NnTreg wytworzyły bardzo mało IL-2. W przeciwieństwie do danych uzyskanych ex vivo, produkcja IL-4 i IL-10 w 10 dniu po stymulacji była wyraźnie wykrywalna. Oba doświadczone antygenem CD25. Komórki T i, w mniejszym stopniu, linie pochodzące od Treg wytwarzały wysokie poziomy IL-4, podczas gdy linie pochodziły z naiwnej CD25. Komórki T wytwarzały niższe, ale znaczące poziomy linii pochodzących od IL-4 i NnTreg wytwarzały bardzo mało IL-4. Produkcja IL-10 była znacznie wyższa w przypadku linii pochodnych Treg w porównaniu z liniami pochodzącymi z CD25. Komórki T, niewykrywalne w liniach pochodzących od naiwnej CD25. Limfocyty T i stosunkowo niskie dla linii pochodnych NnTreg. Wytwarzanie TGF-P1 było poniżej granicy wykrywalności dla wszystkich populacji w tych warunkach testowych. Ocena zdolności do supresji w kulturach po stymulacji w dniu 10 wykazała wyższą aktywność supresyjną dla NnTregs w porównaniu z Treg (Figura 7C). Figura 7 Funkcjonalna ocena podzbiorów komórek T CD4 + po ekspansji in vitro. Populacje komórek T CD4 + stymulowano PHA lub przeciwciałami anty-CD3 / CD28 w obecności alogenicznych napromieniowanych komórek odżywczych i IL-2 (100 IU / ml). Kultury oceniano funkcjonalnie 10 dni po stymulacji. (A) Podwielokrotności hodowli znakowano CFSE i ponownie stymulowano przeciwciałami anty-CD3 / CD28 w obecności APC. Wzrost komórek oceniano w dniu 5 po stymulacji. Procent niepodzielonych komórek w ponownie stymulowanych hodowlach wraz ze średnimi cyklami podziału w różnych populacjach przedstawiono jako średnie wartości od 3 dawców. (B) Wytwarzanie cytokin przez populacje ekspandowane in vitro oceniano 10 dni po stymulacji przez pomiar ich stężenia w supernatantach hodowli 24 godziny po stymulacji PMA / jonomycyną. Wyniki przedstawiono jako średnie wartości od 3 dawców. (C) Funkcje supresorowe populacji CD4 + CD25 + Treg ekspandowanych in vitro podczas 10 dni w obecności IL-2 oceniano jak wyszczególniono na Figurze 4. Wyniki przedstawiono jako średnie wartości od 3 niezależnych dawców. Reaktywność NnTregs i innych podzbiorów komórek T CD4 + do autologicznych APC. Informacje na temat swoistości antygenów występujących naturalnie Treg są znikome. Obecny paradygmat, oparty głównie na danych uzyskanych w modelach transgenicznych myszy TCR, polega na tym, że naturalnie występujące Tregi rozwijają się w grasicy z powodu interakcji TCR z pokrewnym kompleksem sampeptyd / MHC klasy II w ograniczonym zakresie zachłanności pomiędzy selekcją pozytywną i negatywną (21). ). Co ciekawe, ostatnie badanie przeprowadzone przez Romagnoli et al. (22) wykazał obecność wśród myszy mysich prekursorów, które mogą proliferować po stymulacji autologicznymi APC. Aby uzyskać wstępny wgląd w swoistość antygenową komórek T w podzbiorze NnTreg, stymulowaliśmy wyselekcjonowane ex vivo komórki T CD4 + wyznakowane CFSE z 4 wcześniej zdefiniowanych podzbiorów za pomocą autologicznych APC, w tym monocytów i niedojrzałych i dojrzałych DC w obecności IL-2
[podobne: miód rzepakowy właściwości, narośl na skórze, nefropatia cukrzycowa ]