piątkowska ginekolog opole

Te wyniki in vivo potwierdzono w linii komórkowej nabłonka myszy mysich, w których nadekspresja A1 chroniła przed martwicą wywołaną hiperoksją i apoptozą. Śmierć komórki i uszkodzenie płuc W tym ważnym raporcie He i in. wykazali wyraźną rolę rodziny białek Bcl-2 w rozwoju hiperoksycznego uszkodzenia płuc (9). Ponieważ jedyną rolą zidentyfikowaną dotychczas dla rodziny białek Bcl-2 jest regulacja śmierci komórki, te nowe dane sugerują, że śmierć komórek nabłonka pęcherza i / lub śródbłonka jest ważna w patofizjologii uszkodzenia płuc. Jeśli tak, to odkrycie może stanowić potencjalne wyjaśnienie ochrony nadawanej przez pozornie odmienne bodźce przeciwko hiperoksycznemu uszkodzeniu płuc. Na przykład leczenie TNF-a lub IL-1. może stymulować zależną od NF-kB transkrypcję antyapoptotycznych członków rodziny Bcl-2. Również czynniki wzrostu, takie jak KGF, mogą zapobiegać indukowanej hiperoksją śmierci komórek poprzez aktywację Akt (17). Wykazano, że nadekspresja Akt zapobiega mitopondrii zależnej od apoptozy niezależnie od białek Bcl-2 in vitro i zapobiegania indukowanemu hipoksją uszkodzeniu płuc in vivo (7, 18). Konsekwencje dla przyszłych badań Ustalenie roli rodziny białek Bcl-2 w hiperoksycznym uszkodzeniu płuc prawdopodobnie wpłynie na przyszłe badania mechanizmów molekularnych, dzięki którym te szlaki ulegają aktywacji, przyczyniając się do hiperoksji i innych form ostrego uszkodzenia płuc. Na przykład związek między wewnątrzkomórkowym lub pozakomórkowym wytwarzaniem utleniaczy a aktywacją rodziny białek Bcl-2 nie jest znany. Dodatkowo, najbardziej ustalonym mechanizmem, poprzez który białka powiązane z Bcl-2p indukują śmierć komórki, jest przez permeabilizację zewnętrznej błony mitochondriów; jednak białka te mogą również tworzyć kanały w ER, które powodują uwalnianie wapnia z komórek i śmierć komórki (19, 20). Hiperoksja, podobnie jak inne formy stresu oksydacyjnego, może również indukować śmierć komórki poprzez ten mechanizm zależny od ER. Wielu badaczy, w tym He i wsp., Zaobserwowało, że morfologia śmierci komórkowej, in vitro i in vivo, jest nekrotyczna i apoptotyczna, co rodzi pytanie, w jaki sposób aktywacja szlaku apoptotycznego zależnego od mitochondriów może doprowadzić do obu z nich. fenotypy. Przepuszczalność błon mitochondrialnych białek Bcl-2 powoduje aktywację kaspaz, proteaz cysteinowych, które wykorzystują energię uzyskaną z hydrolizy ATP do rozszczepiania swoich substratów po pozostałości kwasu asparaginowego. Aktywacja tych kaspaz jest wymagana, aby komórki umierały w wyniku apoptozy, ale aktywacja kaspazy była trudniejsza do wykrycia po ekspozycji na hiperoksję niż w innych formach śmierci komórek apoptotycznych (5). Czy jest to wynikiem aktywacji niezależnych od kaspaz ścieżek śmierci komórek, które są również regulowane przez białka Bcl-2, czy zakłócenia metabolizmu komórkowego wywołane przez hiperoksję zapobiegają aktywacji kaspazy indukowanej przez hipoksję. Na koniec, nie wszystkie strategie pokazane, aby zapobiegać wywołanemu hiperoksją uszkodzeniu płuc, mają oczywisty związek ze śmiercią komórki. Na przykład nadekspresja Na, K-ATPazy, która przywraca polaryzację komórek nabłonka pęcherzyków płucnych i zwiększa klirens obrzęku płuc, chroni przed hiperoksycznym uszkodzeniem płuc (6). Czy te podejścia zwiększają odporność komórek na bodźce śmierci, czy też działają one poprzez niezależny mechanizm zapobiegający uszkodzeniu płuc. Praca He i wsp. (9) skupia się na nowych liniach badań mających na celu wycięcie tych ścieżek śmierci komórek, które mają istotne znaczenie dla ostrego uszkodzenia płuc. PodziękowaniaTa praca została częściowo wsparta grantami NIH HL-48129, K08HL-67835 i PO1 HL-71643. Przypisy Patrz odnośny artykuł od strony 1039. Zastosowano nietypowe skróty: homologii BH, Bcl-2; KGF, czynnik wzrostu keratynocytów. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów.
[więcej w: nefropatia cukrzycowa, metatarsalgia, nerwica serca objawy ]