wczasy odchudzające w górach forum

Intensywność barwienia AQP-2 jest trudna do wykrycia w korowych przewodach zbiorczych, ale jest widoczna w kanałach brodawkowych. (d) Widok jednej z cyst w punkcie c, o wyższej mocy, pokazujący brak barwienia dla AQP-2 w nabłonku cysty (czarne strzałki). Brak AQP-2 ze ściany torbieli koreluje funkcjonalnie ze zmniejszoną swobodną absorpcją wody, co sprzyja ekspansji torbieli. Rozszerzone kanały zbiorcze AQP-2 (x 400) zaznaczono gwiazdkami. (e) B2R immunobarwienie w nerce noworodka myszy p53 + / +. B2R jest wyrażany w korowych przewodach zbiorczych (otwarte strzałki) (× 200). (f) Ekspresja B2R jest niska w normalnych kanalikach, ale wzrasta w nabłonku cysty (czarne strzałki) (x 400). B2R pośredniczy w wydalaniu sodu i wody; w ten sposób oczekuje się, że ta nieprawidłowość sprzyja rozwojowi torbieli. Immunobarwienie dla RFG ujawniło nieprawidłową lokalizację Na, K-ATPase-P na luminalnej postaci torbieli cewek (Figura 8, aib). Zauważono również brak immunoreaktywności AQP-2 w nabłonku cysty (Figura 8d). Immunoreaktywność B2R była wysoce niezorganizowana w nerkach myszy z niedoborem p53, a komórki nabłonkowe wyściełające torbiele wykazywały paradoksalny wzrost barwienia B2R, podczas gdy otaczające kanaliki wykazywały słabą immunoreaktywność (Figura 8, e i f). Omówienie Wyniki niniejszego badania silnie wskazują na białko supresorowe guza, p53, w różnicowaniu końcowego nabłonka nerkowego. p53 jest wzbogacony w komórki nabłonka nerkowego wyrażające geny, które kodują receptory dla wazoaktywnych hormonów, transporterów rurkowych i kanałów wodnych. Promotory tych RFG są silnie aktywowane przez p53. Ponadto wiązanie endogennych promotorów p53 do RFG jest selektywnie aktywowane podczas procesu różnicowania. Wreszcie, hamowanie funkcji p53 w hodowanych komórkach nabłonka nerkowego przy zastosowaniu podejścia DN tłumi endogenną ekspresję RFG, podczas gdy inaktywacja genu p53 u myszy upośledza końcowe etapy rozwoju nerek. Nasze dane in vitro wskazują, że p53 jest zarówno wystarczający, jak i wymagany do ekspresji RFG w hodowanych komórkach nabłonka nerkowego. Jednak obecność podstawowej ekspresji RFG w niecystycznym nabłonku myszy bez p53 wskazuje, że in vivo p53 jest wystarczający, ale nie wymagany do podstawowej ekspresji RFG. Wzbogacenie p53 w DZ rozwijającej się nerki jest zgodne ze znanymi funkcjami p53 w kontroli cyklu komórkowego. Zatrzymanie faz G1 zależne od p53 jest głównie wynikiem transaktywacji genu inhibitora kinazy zależnej od cykliny p21Waf1 / Cip1 (34). W innym szlaku odpowiedzi na punkt kontrolny, p21 wiąże się z PCNA, aby zablokować jego aktywność, spowalniając szybkość syntezy DNA (35). Badania na myszach z niedoborem p53 wykazały, że ekspresja p21 w różnych tkankach podczas rozwoju następuje przy braku p53 (36, 37). W związku z tym utrata różnicowania w nerkach p53-null nie może być wyjaśniona przez niedobór p21. Alternatywny mechanizm może obejmować aktywację (odwrócenie represji) genów promujących proliferację, takich jak cyklina B, CDC2, telomeraza i PCNA. Wykazano, że wysokie poziomy p53 hamują promotory tych genów (38. 41). Na poparcie tej hipotezy, stwierdziliśmy, że ekspresja PCNA, która jest zwykle ograniczona do NZ, rozciąga się na DZ nerki p53-null. Ponadto, w testach przejściowej transfekcji, wysokie poziomy p53 hamują promotor PCNA (Z. Saifudeen i wsp., Niepublikowane obserwacje). Dowód na rolę p53 w negatywnej regulacji proliferacji komórek nerkowych wynika również z obserwacji, że myszy transgeniczne nadeksprymujące p53 mają niedorozwój nerek (42).
[hasła pokrewne: nerwica serca objawy, narośl na skórze, ciosmy ]