zarzycki ortopeda gdańsk

U myszy ekspresja błony TGF-pi jest wyraźnie wykrywalna przy użyciu przeciwciał monoklonalnych przeciwko aktywnemu TGF-pi. Przeciwnie, tylko marginalne ilości TGF-pi można wykryć na powierzchni komórek ludzkich (20). Jednakże ekspresja powierzchniowa utajonego TGF-a może być wykryty w sortowanych i aktywowanych ludzkich limfocytach T CD4 + CD25, poprzez barwienie specyficznym przeciwciałem dla ludzkiego peptydu związanego z latencją TGF-pi (LAP). Stosując to przeciwciało wykrywaliśmy ex vivo poziom ekspresji LAP TGF- (3l w Treg, który był jedynie umiarkowanie zwiększony w porównaniu z poziomem w doświadczonej antygenem CD25. Komórki T (tabela 1). Wzrost był nawet mniejszy (na granicy wykrywalności) dla NnTregs w porównaniu z naiwną CD25. Komórki T. Tylko niewielki wzrost poziomu ekspresji GITR był wykrywalny ex vivo dla Treg, w porównaniu z CD25 doświadczonym antygenem. Limfocyty T, podczas gdy nie wykryto znaczącego wzrostu dla NnTregs w porównaniu z naiwną CD25. Komórki T. Następnie oceniliśmy historię replikacji NnTregs, oceniając ich telomery. długość i zawartość komórek wycięcia receptora komórek T (TREC) w porównaniu z innymi populacjami określonymi przez ekspresję CD45RA i CD25, po sortowaniu ex vivo. Analiza wykazała, że NnTreg mają dłuższe telomery niż obydwa CD25 doświadczone antygenem. komórki i Tregi, ale ich telomery mają podobną długość jak inne naiwne limfocyty T CD4 + (ryc. 3, A i B). Zawartość TREC w NnTregs była również podobna do tej naiwnej CD25. Limfocyty T i wyższe niż CD25 doświadczonego przez antygen. Frakcja komórek T. W przeciwieństwie do tego, zawartość TREC Tregu była niższa niż zawartość CD25. Limfocyty T i poniżej granicy wykrywalności testu (Figura 3C). Te wyniki są zgodne z koncepcją, że NnTregs są na wczesnym etapie różnicowania porównywalnym do CD45RA + CD25. naiwne limfocyty T CD4 +. Fig. 3 Przebieg replikatywny populacji limfocytów T CD4 + zdefiniowanych przez ekspresję CD45RA i CD25. (A) Sortowane ex vivo podzbiory komórek T CD4 + oceniano pod kątem długości telomerów za pomocą telomerów specyficznych dla telomerów, kwasów nukleinowych, fluorescencyjnych in situ (FISH), po czym przeprowadzono analizę metodą cytometrii przepływowej. Przedstawione histogramy pochodzą od reprezentatywnego dawcy. (B) Dane dotyczące długości telomerów przedstawiono jako średnie wartości uzyskane dla 3 niezależnych dawców. (C) Kwantyfikacja zawartości TREC segregowanych komórek ex T CD4 + ex vivo. Wyizolowano genomowy DNA sortowanych podzbiorów, a liczbę TREC określono metodą ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. Dane przedstawiono jako średnie wartości uzyskane dla 3 niezależnych dawców. * Poniżej limitu wykrywania. Analiza funkcjonalna NnTregs. Występujące naturalnie populacje Treg CD4 + CD25 + Treg zostały wcześniej złożone z komórek anergicznych, tj. Komórek niezdolnych do znacznej proliferacji lub produkcji cytokin po stymulacji za pośrednictwem TCR. Aby ocenić funkcję NnTreg w porównaniu z innymi podzbiorami limfocytów T CD4 + zdefiniowanymi przez ekspresję ex45 CD45RA i CD25, posortowane populacje z każdego podzbioru stymulowano przeciwciałami anty-CD3 / CD28 w obecności napromienionych autologicznych APC. Zarówno doświadczony antygenem, jak i naiwny CD25. Komórki T wykazywały intensywną odpowiedź proliferacyjną. W przeciwieństwie do tego, nie zaobserwowano znaczącej proliferacji Treg i tylko niski poziom proliferacji, wyraźnie gorszy od nieczynnego CD25. Komórki T obserwowano dla NnTregs w tych warunkach eksperymentalnych (Figura 4A). 4 populacje komórek T CD4 + oceniano również pod względem profilu wydzielania cytokin po stymulacji PMA / jonomycyną. Doświadczony antygen CD25. Komórki T wytwarzały IL-2 i IFN-y, podczas gdy naiwna CD25. Komórki T wytwarzały IL-2 i bardzo mało IFN-y. (Figura 4B). Przeciwnie, zarówno Treg, jak i NnTreg wytwarzały tylko niskie poziomy IL-2 i IFN-y.
[więcej w: miód rzepakowy właściwości, olx ostrowiec sw, nefropatia cukrzycowa ]